ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 149
ยุทธศาสตร์ที่ 1 8 56
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 5 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 5 53
ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 35
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar