ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 6 159
ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 55
ยุทธศาสตร์ที่ 2 2 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 2 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 11 60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 2 7
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar