ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 143
ยุทธศาสตร์ที่ 1 6 47
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 2 5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 61
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 28
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar