ภาพรวมองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สถานะเมื่อ

ภาพรวม 5 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 7 0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 4 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 7 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 0
แผนงาน + แผนเงิน
แผนงาน
แผนเงิน
line
bar